محمد ایران بخش

مدیرعامل

محمود خان بیکی

رئیس هیئت مدیره

مدیرعامل اتحادیه شهرستان دامغان

محمد احمدی

نایب رئیس هیئت مدیره

مدیرعامل اتحادیه شهرستان های گرمسار و آرادان

محمد اکبری

بازرس

رئیس هیئت مدیره اتحادیه شهرستان سمنان

مهدی قاسمی

عضو هیئت مدیره

مدیرعامل اتحادیه شهرستان میامی

فهرست